TPBVSK OSAIO TIỂU ĐÊM

1 Viên nén TPBVSK Osaio Tiểu đêm có chứa các thành phần: 1. THÀNH PHẦN: Thành phần    Hàm lượng Cẩu tích (Acid Protocatechuic > 0,02%) 200 mg Kim anh 200 mg Sơn thù du (Loganin > 0,78%) 100 mg Ích trí nhân 180 mg Hoàng cầm (Baicalin >10%) 120 mg  Thành phần khác: Aerosil, […]